Cane Creek eeWings + SRM PowerMeter 9

Cane Creek eeWings + SRM PowerMeter 9

Performance doesn’t come cheap. Cane Creek eeWings paired to the SRM Powermeter 9 will run you $2250.