A Chilcotin Hogyssey

A Chilcotin Hogyssey

Looks like an amazing trip. Four riders (Kenny Smith, Fraser Newton, Chester Bush, Margus Riga) take four bikes on a 9 day, 225 km journey through the Chilcotin Mountains.